Danh mục: Năng Lượng Tái Tạo

Năng lượng tái tạo (năng lượng tái sinh) là năng lượng được tạo ra các nguồn hình thành liên tục, có thể coi là vô hạn như gió, mưa, năng lượng mặt trời, sóng biển.